Voorwaarden klantenkaart

1. Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de van Ekeris tweewielers klantenkaart. Het van Ekeris tweewielers klantenkaart-programma wordt uitgevoerd door van Ekeris tweewielers te IJsselstein. De houder van de van Ekeris tweewielers klantenkaart heeft bij het invullen van het aanvraagformulier op internet, kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden. Dit betekent dat de klantenkaart-houder akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2. Aanvragen.
Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een van Ekeris tweewielers klantenkaart aanvragen door de kaart aan te vragen op de website (www.vanekeristweewielers.nl) of in de winkel. De aanvraag wordt door van Ekeris tweewielers beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De klantenkaart is meteen te gebruiken voor het sparen van punten. Per woonadres kan er maximaal 1 klantenkaart worden aangevraagd.

3. Mogelijkheden.
De van Ekeris tweewielers klantenkaart biedt op vertoon bij de kassa de pashouder voordeel bij aankopen. Deze voordelen worden door van Ekeris tweewielers bepaald. Voor klantenkaart-houders worden speciale acties en activiteiten georganiseerd. Deze acties en activiteiten zijn alleen voor klantenkaarthouders. Als kaarthouder kunt u profiteren van voorverkopen en wordt u op de hoogte gebracht van opruimingen. De voordelen van de van Ekeris tweewielers klantenkaart krijgt u alleen op vertoon van deze kaart bij de kassa. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.

4. Eigendom van de Van Ekeris Tweewielers klantenkaart.
De van Ekeris tweewielers klantenkaart blijft eigendom van van Ekeris tweewielers. De klantenkaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik, de klantenkaart mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of u de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijgt u een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van uw saldo. Van Ekeris tweewielers kan zonder opgaaf van redenen de klantenkaart laten innemen. Indien de pashouder de klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenkaart in te leveren bij van Ekeris tweewielers.

5. Wijziging en beëindiging.
Van Ekeris tweewielers behoudt zich het recht voor om de, aan de van Ekeris tweewielers klantenkaart verbonden voordelen, te wijzigen en/of in te trekken. Van Ekeris tweewielers behoudt zich tevens het recht voor, het klantenkaart-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de winkel van van Ekeris tweewielers en op onze internetpagina. Tevens behouden wij ons het recht voor om een klantenkaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen. Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij van Ekeris tweewielers en staat niet open voor discussie.

6. Privacy en persoonlijke gegevens.
De door de klantenkaarthouder ingevulde gegevens op internet en de aankopen van de klantenkaarthouder worden opgenomen in het van Ekeris tweewielers gegevensbestand en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Van Ekeris tweewielers kan de gegevens gebruiken voor het informeren van klantenkaarthouders over extra voordelen en voor analysemogelijkheden. Persoonsgegevens worden door van Ekeris tweewielers nooit aan derden verstrekt, tenzij van Ekeris tweewielers daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen in gegevens van de klantenkaarthouder kunnen worden doorgegeven op onze website.